Přejít na hlavní obsah

Navigace


Služ­by

Ob­sah strán­ky

 1. Pit­ná vo­da
 2. Svoz ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du
 3. Pro­dej dře­va
 4. Pra­vi­d­la pro se­ká­ní trá­vy na sou­kro­mých po­zem­cích a po­u­ží­vá­ní ma­lo­trak­to­ru
 5. Na­hlí­že­ní do Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je
 6. Vi­di­ma­ce a le­ga­li­za­ce
 7. Český podací ověřovací informační národní terminál (Czech POINT)
 8. Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Pit­ná vo­da

Vod­né

Ce­na vo­dy za ob­do­bí od 1. 1. 2014 by­la sta­no­ve­na na 25 Kč/m³ + 300 Kč/rok.

Hi­sto­ri­e ce­ny vo­dy
Ob­do­bí Ce­na [Kč/m³] Paušál [Kč/rok] Vyhlášení
4. 12. 2005–17. 6. 2006200
18. 6. 2006–2. 6. 2007220
3. 6. 2007–14. 6. 2008250
15. 6. 2008–31. 12. 2009250
1. 1. 2010–31. 12. 2010250
1. 1. 2011–31. 12. 2011250
1. 1. 2012–31. 12. 2012 25 300 XHTML [6 KiB], PDF [101 KiB], Text OpenDocument [19 KiB]
1. 1. 2013–31. 12. 2013 25 300 XHTML [6 KiB], PDF [101 KiB], Text OpenDocument [19 KiB]
1. 1. 2014– 25 300 PDF [72 KiB], Word [18 KiB]

Po­stup při zři­zo­vá­ní vo­do­vod­ní pří­poj­ky

 1. Do­ku­men­ta­ci vo­do­vod­ní pří­poj­ky vy­pra­co­va­nou od­bor­nou o­so­bou (tech­nic­ká zprá­va, si­tu­a­ce, kla­deč­ské sché­ma, u­mís­tě­ní vo­do­mě­ru) v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi ČSN před­lož­te k nám na o­bec­ní ú­řad. Při­klá­dá­me vzo­ro­vé sché­ma pří­poj­ky, u­lo­že­ní po­tru­bí a v pří­pa­dě u­mís­tě­ní vo­do­mě­ru mi­mo sklep­ních pros­tor též vý­kres vo­do­měr­né šach­ty.

 2. O­bec­ní ú­řad vy­dá k do­ku­men­ta­ci sta­no­vi­s­ko.

 3. Sa­mo­stat­nou vo­do­vod­ní pří­poj­ku ne­bo pří­poj­ku spo­leč­ně s ro­din­ným do­mem do 150 m² lze po­vo­lit dle § 96 a § 103 zákona č. 183/2006 Sb. for­mou vy­dá­ní ú­zem­ní­ho sou­hla­su. Žá­dost o vy­dá­ní ú­zem­ní­ho sou­hla­su se po­dá­vá sta­veb­ní­mu ú­řa­du na for­mu­lá­ři (§ 15 a pří­lo­ha č. 9 k vy­hláš­ce č. 503/2006 Sb., o po­drob­něj­ší ú­pra­vě ú­zem­ní­ho ří­ze­ní, ve­řej­no­práv­ní smlou­vy a ú­zem­ní­ho o­pa­tře­ní), kte­rý je k dis­po­zi­ci na kaž­dém sta­veb­ním ú­řa­dě a dá­le je ke sta­že­ní na in­ter­ne­to­vých strán­kách Mi­ni­ster­stva pro míst­ní roz­voj. K žá­do­sti sta­veb­ník při­po­jí:

  • Do­klad pro­ka­zu­jí­cí je­ho vlast­nic­ké prá­vo, po­kud ne­vy­plý­vá z ka­tas­tru ne­mo­vi­to­stí

  • Zá­vaz­ná sta­no­vi­ska dot­če­ných or­gá­nů

  • Kom­plet­ní pro­je­k­to­vou do­ku­men­ta­ci

  • Sta­no­vi­ska vlast­ní­ků ve­řej­né do­prav­ní a tech­nic­ké in­fra­stru­ktu­ry, re­spe­kti­ve po­vě­ře­né­ho pro­vo­zo­va­te­le (ob­ce Ú­her­či­ce).

 4. Po vý­stav­bě před­lo­ží­te vý­sle­dek tla­ko­vé zkouš­ky a po­tvr­ze­ní o mon­tá­ži od­bor­nou fir­mou sta­veb­ní­mu ú­řa­du. Tla­ko­vá zkouš­ka mu­sí být pro­ve­de­na za pří­to­mno­sti pra­co­vní­ka pro­vo­zu (ing. Hla­va­tý). Vo­do­měr bu­de in­sta­lo­ván pra­co­vní­kem o­bec­ní­ho ú­řa­du.

 5. Na­ko­nec bu­de u­zav­ře­na smlou­va o do­dáv­ce vo­dy.

V pří­pa­dě ne­ja­sno­stí kon­tak­tuj­te ing. Ji­ří­ho Hla­va­té­ho na te­le­fo­nu +420 602 449 084 ne­bo +420 469 623 306 ne­bo e-mai­lem ji.hlavaty@tiscali.cz.

Smluv­ní do­ku­men­ty o do­dáv­ce vo­dy

25. 11. 2004 za­stu­pi­tel­stvo ob­ce roz­hod­lo, že „při poz­děj­ším při­po­je­ní (ro­zu­mí se po ko­lau­da­ci vo­do­vo­du) se po­čí­tá ce­na pří­poj­ky 14 000 Kč bez vý­hod (ža­da­tel si sám ob­sta­rá sta­veb­ní po­vo­le­ní).“ Ro­zu­mí se tím i sta­veb­ní prá­ce fir­mou, kte­rou si sta­veb­ník ob­jed­ná a kte­rá ga­ran­tu­je cer­ti­fi­ká­tem správ­nost při­po­je­ní na vo­do­vod­ní řád. Plat­ba ob­ci je pou­ze za při­po­je­ní. Vo­do­mě­ry o­sa­zu­je o­so­ba po­vě­ře­ná o­bec­ním ú­řa­dem. Vo­do­měr mu­sí být u­mís­těn v šach­tě ne­bo v do­mě (viz­te Do­da­cí pod­mín­ky, jež jsou sou­čá­s­tí Smlou­vy o do­dáv­ce vo­dy).

Smlou­va o do­dáv­ce vo­dyText OpenDocument [15 KiB]PDF [57 KiB]
Do­da­cí pod­mín­ky pro do­dáv­ku vo­dy z o­bec­ní­ho vo­do­vo­du Ob­ce Ú­her­či­ceText OpenDocument [19 KiB]PDF [87 KiB]

O­deč­ty vo­do­vo­dů

O­deč­ty vo­dy se ko­na­jí v pá­tek 27. 5. 2011 a v so­bo­tu 28. 5. 2011 a mi­mo­řád­ně 25. až 26. 11. 2011.

Roz­bo­ry vo­dy

Rozbor pitné vody ze dne 16. 5. 2013DjVu [174 KiB]
Rozbor pitné vody ze dne 9. 5. 2012DjVu [89 KiB]
Krácený rozbor pitné vody ze dne 16. 5. 2011DjVu [89 KiB]

Sta­ti­s­ti­ka

Množ­ství vo­dy do­da­né do vo­do­vod­ní­ho řá­duXHTML [3 KiB]SVG [2 KiB]PNG [12 KiB]

Svoz ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du

Vý­ši po­plat­ku za služ­by spo­je­né s od­pa­dem sta­no­vu­je O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 4/2004, o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů, v platném znění.

Svo­zo­vý plán zbyt­ko­vé­ho ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du z po­pel­nic na rok 2014

Le­den 9. 23.
Ú­nor 6. 20.
Bře­zen 6. 20.
Du­ben 3. 17.
Kvě­ten 1. 15. 29.
Čer­ven 12. 26.
Čer­ve­nec 10. 24.
Sr­pen 7. 21.
Zá­ří 4. 18.
Ří­jen 2. 16. 30.
Li­s­to­pad 13. 27.
Pro­si­nec 11. 25.

Ne­bez­peč­ný a vel­ko­ob­je­mo­vý od­pad: v so­bo­tu 5. dub­na 2014 od 8.00 a v pon­dě­lí 6. říj­na 2014 v 16.00 u kon­tej­ne­rů.

Ne­bez­peč­ný od­pad je nut­né pře­dat pří­mo do ru­kou pra­cov­ní­ků svo­zu.

Ná­do­by na směs­ný ko­mu­nál­ní od­pad

O­bec­ní ú­řad na­bí­zí cha­lu­pá­řům v ob­ci ke kou­pi pyt­le na od­pad­ky. Je­den še­de­sá­ti­lit­ro­vý py­tel sto­jí 6 Kč.

Tří­dě­ný od­pad

O­bec za­jiš­ťu­je pro­voz sběr­ných kon­tej­ne­rů na bí­lé sklo, ba­rev­né sklo, plas­ty a pa­pír. Kon­tej­ne­ry jsou u­mí­s­tě­ny na spod­ní ces­tě od za­stáv­ky do ú­her­či­c­ké čás­ti ob­ce pod bří­zami po­blíž cy­klo­tu­ri­sti­cké ma­py.

Zvlášt­ní sběr­ná ná­do­ba na drob­ný ele­ktro­ni­c­ký od­pad a ná­do­ba na zá­ři­v­ky, vý­boj­ky ne­bo LED svět­la do 40 cm se na­chá­zí v bu­do­vě o­bec­ní­ho ú­řa­du na chod­bě v pří­ze­mí za hlav­ní­mi dveř­mi.

Zá­klad­ní pra­vid­la pro tří­dě­ní jsou po­psá­na pří­mo na kon­tej­ne­rech, po­drob­ná pra­vi­d­la na­lez­ne­te na we­bu Jak tří­dit.

Pro­dej dře­va

O­bec Ú­her­či­ce na­bí­zí pro své ob­ča­ny mo­ž­nost sa­mo­vý­ro­by pa­li­vo­vé­ho dře­va v o­bec­ním le­se. Zá­jem­ci se mo­hou hlá­sit u pana To­má­še Za­pla­tíl­ka (tel. 605 516 774) ne­bo u pa­ní Ji­ři­ny Bo­ch­níč­ko­vé (tel. 774 634 946). Dře­vo vy­rov­nej­te do met­rů a od­vá­žej­te do­mů te­pr­ve po od­sou­hla­se­ní množ­ství zpra­co­va­né­ho dře­va od vý­še u­ve­de­ných o­sob.

Žá­dá­me ob­ča­ny, aby vý­še u­ve­de­ným čle­nům za­stu­pi­tel­stva ob­ce hlá­si­li i od­voz ne­zpo­plat­ně­né­ho kles­tí z o­bec­ní­ho le­sa a sa­mo­vý­ro­bu pa­li­vo­vé­ho dře­va v žád­ném pří­pa­dě ne­za­čí­na­li před do­mlu­vou s ni­mi.

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce se dne 20. 7. 2006 u­snes­lo na těch­to ce­nách:

DruhPrů­měr [cm]Ce­na [Kč/m³]
Pa­li­vo­vé7–10100
11–19200
20 a ví­ce250
U­žit­ko­vé15–19500
20–29750
30 a ví­ce1 500

Pra­vi­d­la pro se­ká­ní trá­vy na sou­kro­mých po­zem­cích a po­u­ží­vá­ní ma­lo­trak­to­ru

Na ve­řej­ném za­se­dá­ní za­stu­pi­tel­stva ob­ce Ú­her­či­ce dne 16. květ­na 2011 by­la schvá­le­na ta­to pra­vi­d­la:

 1. Zá­jem­ce o po­se­ká­ní trá­vy na sou­kro­mém po­zem­ku se do­mlu­ví se za­mě­st­nan­cem ob­ce p. Ště­pán­kem na ter­mí­nu po­se­ká­ní.
 2. Po pro­ve­de­né prá­ci za­pí­še p. Ště­pá­nek ten­to ú­kon do se­ši­tu a ža­da­tel o po­se­ká­ní svým pod­pi­sem po­tvr­dí správ­nost ú­da­jů.
 3. Kaž­dý prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci před­lo­ží p. Ště­pá­nek e­vi­den­ci se­ká­ní na o­bec­ním ú­řa­dě ke kon­tro­le, ú­čet­ní ob­ce si za­e­vi­du­je po­hle­dáv­ky od ob­ča­nů a od to­ho­to dne mo­hou ob­ča­né při­chá­zet na o­bec­ní ú­řad pla­tit po­se­ká­ní trá­vy ne­bo po­u­ži­tí ma­lo­trak­to­ru.

Saz­by těch­to slu­žeb

Za po­u­ži­tí se­ka­č­ky ne­bo křo­vi­no­ře­zu k se­ká­ní trá­vy a za po­u­ži­tí ma­lo­trak­to­ru k pře­vo­zu růz­ných ma­te­ri­á­lů

Do­baSaz­ba [Kč]
Za 1 ho­di­nu prá­ce 200
Kaž­dá za­po­ča­tá ½ho­di­na prá­ce 100

Na­hlí­že­ní do Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je

Ob­ča­né ma­jí ná­rok na­hlí­žet do spi­sů Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je.

O­bec Ú­her­či­ce u­mož­ňu­je ob­ča­nům na­hléd­nout do spi­sů Sbí­rek zá­ko­nů po­mo­cí po­čí­ta­čo­vé tech­ni­ky v ú­řed­ních ho­di­nách v jed­na­cí míst­nos­ti bu­do­vy OÚ a v míst­ní kni­ho­vně v do­bě vý­půj­ček přes In­ter­net.

V li­sto­vé po­do­bě mo­hou na­hlí­žet do spi­sů Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je na Měst­ském ú­řa­dě v Heř­ma­no­vě Měst­ci v po­da­tel­ně to­ho ú­řa­du.

Vi­di­ma­ce a le­ga­li­za­ce

Obec na­bí­zí pro­střed­nic­tvím účet­ní Ja­ny Svet­lé ú­řed­ní o­vě­ře­ní o­pi­su/ko­pi­e do­ku­men­tu (vi­di­ma­ci) a o­vě­ře­ní plat­nos­ti pod­pi­su (le­ga­li­za­ci).

Ú­kon se ří­dí zá­ko­nem 21/2006 Sb, zá­kon o o­vě­řo­vá­ní, v plat­ném zně­ní a vý­še po­plat­ku je sta­no­ve­na zá­ko­nem 634/2004, o správ­ních po­plat­cích, v plat­ném zně­ní (po­lož­ka 4 a 5 sa­zeb­ní­ku v tom­to zá­ko­ně u­ve­de­ném).

Český podací ověřovací informační národní terminál (Czech POINT)

Účetní ve své pracovní době nabízí následující služby Czech POINTu:

Povinnost vybrat poplatek za poskytnutou službu stanovuje § 9d zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, výši poplatku zá­ko­nem 634/2004, o správ­ních po­plat­cích, v plat­ném zně­ní (po­lož­ka 3 d sa­zeb­ní­ku v tom­to zá­ko­ně u­ve­de­ném).

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Obec na základě zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů, vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři obce v elektronické podobě.

Podá-li občan v souladu s § 13 tohoto zákona žádost o přístup do elektronické podoby registru, budou mu do vlastních rukou doručeny přístupové údaje k uživatelskému účtu registru.

Registr je přístupný protokolem SFTP na serveru gw.uhercice-cr.cz, přihlašovací jméno a heslo jsou přístupové údaje popsané výše, totožnost serveru lze ověřit pomocí jeho veřejného klíče. Soubory registru jsou uloženy v domovském (výchozím) adresáři daného uživatelského účtu.