VYHLÁŠKA č. 1/2004 obce ÚHERČICE O VÝŠI NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE

Obecní zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 29. 4. 2004 vydat vyhlášku:

Oddíl I.

Vyhláškou se stanovuje pro pronajímané pozemky ve vlastnictví obce Úherčice následující výše ročního nájemného:

    1. zemědělská půda (tj. lesy, louky, pastviny) — 0,05  Kč/m2
    2. cesty — 3,00 Kč/m2

Při určování výše nájemného při schvalování vyhlášky bylo vycházeno z hodnoty pozemku stanovené oceňovacími předpisy pro danou oblast.

Oddíl II.

Výši nájemného lze individuálně upravit s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména k existenci práva věcného břemene zapsaného v katalogu nemovitostí. Takto stanovená výše nájemného v konkrétním případě podléhá schválení zastupitelstva obce.

Oddíl III.

Výše nájemného bude ročně valorizována o státem vyhlášenou inflaci za předchozí rok.

Oddíl IV.

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2004, nabývá platnosti dne 1. 5. 2004 a účinnosti dne 15. 5. 2004.