1919

Počátkem roku podaly Úherčice žádost o odloučení naší obce od Morašic.

Následkem poválečných poměrů nemohla vláda rep. čsl. zrušiti opatření, které učinilo bývalé Rakousko, v zájmu pravidelného veřejného zásobování. Rolníkům byl opět předepsán kontingent a jelikož ho neodvedli, byly na ně poslány opět rekvisiční komise, které si počínaly právě tak, jako za Rakouska, takže rolníci opět obilí schovávali. První kontingent byl Úherčicům předepsán za republiky a činil: 110 q pšenice, 90 q žita, 90 q ječmene, 62 q ovsa a 15 q brambor. Zdejší rolníci však nedodali ani polovici. Ceny veškerých životních potřeb rychle stoupaly a mimo to byl všude a všeho velký nedostatek. Bylo-li nějaké zboží na skladě, bylo chatrné jakosti a velice drahé. Přispělo k tomu i bývalé Rakousko, které vydalo papírových peněz. Dokud trvala válka a nebyl zahraničný obchod, bylo dobře lidi se těšiti, že mají hodně peněz.

Náš mladý stát začal obchody s cizinou a tu se shledalo, že naše peníze jsou bez ceny. Proto se rozhodla vláda, že peníze opatří kolkem 1% z ceny. Tím dostala republika svoje peníze. Občané Úherčičtí předložili k okolkování asi celkem za sedm tisíc bankovek. Poněvadž náš mladý stát potřeboval ke svému vedení peníze, vypsal půjčku svobody, na kterou obec Úherčice věnovala 581.50 Kč. Koncem dubna byl vydán Národním shromážděním nový volební řád do obci, na základě rovného tajného práva hlasovacího pro muže i ženy. Dle tohoto zákona byly volby do obcí v celé republice na den 15. června. Úherčice volili ještě společně s Morašicemi, z Úherčic byl zvolen do obec. zast. v Morašicích p. Jos. Chvojka za stranu agrární a Jos. Doležal za str. soc. dem. Volba do obecního zastup. v Úherčicích konala se o týden později dne 22. června. Podány byly dvě kandidátní listiny: 1. agrární a 2. soc. dem. Volba provedena na základě relativní většiny, protože si strana soc. dem. nepodala žádost o poměrné zastoupení, protože byla v menšině, rozhodla se před volbami, že se voleb nezúčastní. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 81 voličů s toho bylo 43 žen a 38 mužů. Odevzdáno bylo 45 hlasů, všechny straně agrární. Zvoleni tito pánové: Fr. Makeš č. 1, Jos. Chvojka č. 8, Jos. Zima č. 13, Jos. Tajzler č. 12, Jos. Havlíček č. 14, Jiří Jirák č. 3, V. Tlapák č. 5, Frant. Čepek č. , Frant. Hubáček č. 11. Proti této volbě podala strana soc. dem. rekun podepsaný p. E. Beranem, který však dohledací úřad zamítl. Potom konala se volba na starostu, kterým zvolen 8 hlasy p. Frant. Makeš, který však volbu nepříjmul. Předložil dohledacímu úřadu lékařské vysvědčení, že by mu činil úřad starostenský obtíže, protože má slabý zrak. Žádosti jeho o sproštění z úřadu starosty bylo vyhověno a tak byl ve druhé volbě zvolen za starostu opět p. Václav Tlapák. Dne 29. června ustavil se zde „zábavně-vzděl. kroužek mládeže“, jež vytkl si za úkol starati se o společenský život a pěstování dramatického umění. Kroužek vykazoval při založení 19 členů. V ustavující schůzi zvolen byl předsedou p. Karel Makeš, jednatelem p. Frant. Zima. Kroužek sehrál dne 17. srpna 1919 první divadelní představení „Který z obou“, veselohru, při které účinkovali. Karel Makeš, Fr. Zima, Frant. Kubelka, Fr. Tichý, Jos. Zima, Bóža Radoušová, M. Jehličková, Hedvika Tichá a Marie Stejskalová. Tím byla prolomena hráz starého tradičního života v naší obci, ve kterém si naši sousedé tak rádi hověli, přesto se tato novota všem velice líbila. Na základě zákona o výkupu dlouholetých pachtů od velkostatku neb pozemků zádušních podali si žádosti p. Jos. Havlíček č. 14 o 1.95 ha, p. Musil Frant. č. 25 o 88 arů; pí Marie Beranová č. 16 97 arů; p. Frant. Lukáš ze Zdechovic 68 arů; Vinc. Bakeš z Dolan 19 arů. Pozemky tyto byly majetkem kostela v Morašicích a byly pod správou patronátního úřadu v Heřm. Městci, leží poblíže potoku při cestě z Úherčic na Holičky. Lidově se toto místo nazývá „Amerika“.

Úroda r. 1919 byla velmi dobrá, ale žně byly velmi špatné neb stále pršelo, všechno obilí vzrůstalo. Některé ovsy sklidili až 16. září.

Poměry v zásobování se stále nelepšily, tak i po žních chodili rekvisice a byl předepsán opět kontingent: 115 q pšenice, 95 q žita, 110 q ječmene, 67 q ovsa a 32 q brambor, byl dodán asi 85 %. Cena obilí byla maximální a sice: pšenice 80 Kč za 100 kg, žito 80 Kč, ječmen 75 Kč, oves 50 Kč, brambory 24 Kč, mák 900 Kč, sláma 31 Kč a krmná 45 Kč. Avšak pod rukou prodávali lichváři pšenici a žito až za 400 Kč, ovšem, při postihnuti byli lichváři přísně trestání.

V říjnu rozhodla vláda o rozdělení obce Morašice na tři samostatné obce: Úherčice, Morašice a Holičky. Tím dosáhly Úherčice úplné samostatnosti.

První volby v samostatné obci byly vypsány a provedeny dne 12. prosince 1919.

Kandidátní listiny podaly dvě strany: 1. Republikánská obdržela 46 hlasů a 6 mandátů a strana sociálně demokratická obdržela 25 hlasů a 3 mandáty. Zvolení za stranu rep. pp. Makeš Fr. č 1, Chvojka Jos. č. 8, Zima Jos. č. 13, Hubáček Frant. č. 11, Tajzler Jos. č. 12, Havlíček Jos. č. 14. Za str. soc. dem. pp. Em. Beran č. 6, Doležal Jos. č. 24, Jos. Ježek č. 18. Za týden dne 19. prosince konala se volba na starostu a členy obecní rady.

Prvním starostou samostatné obce zvolen pan Josef Chvojka č. 8.

Náměstkem starosty p. Jos. Ježek a člen ob. rady p. Jos Zima. Do finanční komise zvolen p. Václav Tlapák jako předseda, Antonín Ant. a Radouš V. Celá volba provedena dle poměrného zastoupení stran. Toto zastupitelstvo převzalo správu celého majetku obce. Sňatek slavil p. Jos. Chvojka č. 8 se sl. Frant. Chvojkovou z Petříkovice, p. Fr.Beran č. 2 se sl. Marii Hrstkovou z Dlubině, sl. Anna Jiráková s p. Fr. Beranem s Palučin, sl. Marie Havlíčková s p. V. Homolkou z Načešic.

Letošního roku se mnoho rozšířila mniška v lesích panských. Nemálo k tomu přispěla i velká sucha v minulých letech a potom liknavost lesních správ a majitelů lesů, kteří proti hrozícímu nebezpečí ničeho nepodnikali, tím sami podporovali rozmnožení mnišky, jejiž housenky zničí zcela určitě celé lesy.

Stav jmění obce Úherčic při předání:

Majitelé usedlosti v.r. 1919 v Úherčicích

Celkem bylo v Úherčicích 14 hospodářství, z nichž bylo pouze 6 větších přes 10 ha.

Hovězího dobytka chovali celkem 73 kusy: 45 krav, 28 kusů mladších dvou roků.

Koně měli: p. Jos. Zima č. 13 = 2 koně, Radouš V. č. 7. 2 koně, Chojka Jos. č. 8 2 koně, Hubáček Frant. č. 11 2 koně, Jiří Jirák č. 3 1 koně; bylo ve vsi 9 koní.

Z domácích dělníků, kteří neměli žádných pozemků chovali kozy, kterých bylo napočteno ve vsi celkem 25 kusů. Ovce nechoval ve vsi nikdo.

Prasat bylo v obci 31. kus, a 4. svině, které držel Vác. Tlapák č. 5 = 1., Jos Zima č. 13 = 1. a Radouš V. č. 7 = 2.

Včely měl pouze Václav Tlapák č. 5 a sice 18 úlů, a Jos Chvojka č. 8 3 úly.