Rok 1920

Dne 22 ledna schválilo obecní zastupitelstvo první řádný rozpočet na r. 1920, který vykazoval příjem Kč. 1850,– vydání Kč. 1920,–. Schodek Kč. 70,– měl býti uhrazen úsporou na vydání.

Na základě § 63 přídělového zákona, byla přidělována půda do prozatimního pachtu. Domkaři z Úherčic žádali o příděl v lese „Paláci“ na tak zvaných „Šlípkách“. K účelu tomu ustavil se poradní sbor do kterého zvoleni pp. Frant. Musil č. 25, Jos. Tajzler č. 12 a Beran Em. č. 6. Počátkem března přiděleno bylo žadatelům o půdu do prozatimního pachtu na „Šlípkách“ asi 5 ha, o které se rozdělili: Em. Beran č. 6, Ježek Josef č. 18, Pavlas Frant. č. 9, Pavlas Frant. č. 22, Antonín Antonín č. 21, Doležal František č. 20, Secký Rudolf č. 23, Doležal Jos. č. 24, Jelikož pole na Šlípkách bylo obděláváno lesní správou, výhradně pro zvěř, že se mnohdy nepřeorávalo za několik roků, bylo vesměs ve špatném stavu, bylo zarostlé pýrem a jiným plevelem, stálo výše uvedené mnoho práce, než bylo připraveno ku setí obilí.

Počátkem roku bylo koupeno nové obecní razítko, jehož otisk vedle připojují.

O zásobování místního obyvatelstva měla se starati místní hospodářská rada, do které obecním zastupitelstvem zvolení p. Jozef Tajzler, Jos Havlíček za producenty a Em. Beran, Frant. Doležal a Frant. Škvrňova za konsumenty.

V únoru prořezána borovinka pod skálou, ze dříví uděláno tolik hromad kolik bylo v Úherčicích čísel, jejichž majitelé koupili si tu hromadu kterou vytáhli losem. Cena hromady pohybovala se mezi 70 až 80 Kč, celkem se utržilo Kč 1922,–.

Josef Ježek podal opětně žádost, aby obec postavila druhou obecní studni na Obickách. Obecní zastupitelstvo žádost zamítlo s poukazem na dobu před válkou v roce 1914 kdy jím obec dávala velké výhody, ale oni nechtěli přijmouti. Jos. Ježek na to podal odvolání k okresní správní komisí v Chrudimi, která nařídila, aby obec druhou studni postavila. Obecní rada počala jednati s pí. Marií Beranovou, aby přenechala svojí studeňi za určitý poplatek právo veřejnosti. Dohoda docílena nebyla a tak obecní zastupitelstvo podalo proti rozhodnutí okres, správní komise odvolání k zemské správní komisi v Praze. Přesto stěžovali si občané na Obickách u okres. správy politické, jako úřadu zdravotního a tato sem vyslala komisi, která zjistila skutečný stav vody v obci a nařídila, aby obec druhou studni postavila. Na to se obecní zastupitelstvo usneslo, že na studni určitým způsobem přispěje, aby si jí interesenti sami vykopali, kteří však na to nepřistoupili.

V tom čase však zemská správní komise rozhodla, že obec není povinna stavěti druhou studeň, sloužíli tato jenom části občanů a nechtějí-li tito na stavbu přispívati.

Obecní zastupitelstvo povolilo přihraditi ke svým zahrádkám část obecní pastviny na Obickách k vůli scelení zahrádek pí Ant. Antonínová č. 21 přihradila si 138 m², sl. Frant. Škvrňova č. 19 146 m², pí Marie Pavlasová 196 m², p. Jos. Ježek č. 18 116 m², p. Secký Rud. č. 23 333 m², p. Rud. Honzík č. 24 472 m². Místa tato hned nezaplatili, byli nuceni platiti nájemné každý po 2 Kč.

Při volbách do národního shromáždění v dubnu konaných, obdržela v Úherčicích str. Republikánská 45 hlasů, Sociální demokracie 27 hlasů do poslanecké sněmovny. Do senátu strana Republik. 38 hlasů, Sociální demokracie 22 hlasy a strana Lidová (klerikální) 2 hlasy.

V červnu tohoto roku byl objednán nový zvonek na místo ve válce rekvírovaného u fírmy Frant. Pujman v Novém Ransku u Chotěboře za 640 Kč.

Na proti účet provedena mezi občany sbírka mosazi jichž sebráno asi 5 kg. Mosaz byla poslána drahou fírmě. Kromě toho provedena sbírka peněžní která vynesla 260 Kč, (v Úherčicích 153 Kč, ve Zdechovicích 107 Kč), zbytek Kč 380 uhrazen z obecní pokladny. Zvonek byl vysvěcen Panně Marii dne 6. září 1920 a téhož dne zavěšen a poprvé s ním vyzváněno.

Úroda roku 1920 byla dobrá. ozimy dobře přezimovaly a příznivým počasím v květnu a červnu obilí dobře prospívalo. Žně byly rovněž provedeny za velmi krásného počasí. Rovněž ovoce bylo toho roku velká úroda a bylo dosti drahé takže rolníci za něj utržili slušné obnosy. Prodával se 1 metrický cent za 200 Kč jablka, 25–320 hrušky, 60–80 švestky a 300 třešně; 400–550 ořechy.

Stát dosud prováděl obchod obilím, byl Úherčicům předepsán kontingent 105 q pšenice, 98 q žita, 80 q ječmene, 76 q ovsa a 32 q brambor. Komise pro rozvrh kontigentu ve které byli pp. Vác. Radouš č. 7, Vác. Tlapák č. 5, Jos. Tajzler č. 12 a Jos. Doležal. Komise rozvrhla kontigent na jednotlivé rolníky kteří jej úplně dodali. Do stavu manželského vstoupili: p. Rud. Secký č. 23 se sl. Frant. Ipserovou z Jeníkovic, p. Jos. Tlapák č. 12 se sl. Marii Jiráskovou z Morašic. V srpnu konali se první odvody v československé republice dle nového branného zákona. K odvodu se z Úherčic dostavili pp. Hubáček Oldřich, Hubáček Jos.. Makeš Karel, Secký Václav, Zima Frant. a Novák Ant. Odvedení byli pp. Hubáček Jos., Hubáček Oldř., a Secký Václav.

Ku konci roku proveden byl výkup dlouholetých pachtů těmi, kteří o něj v loni žádali. Cena za 1 ha byla Kč 1560,– Žádost na výkup byla zamítnuta p. Josefu Lukášovi a pí. Marii Beranové č. 16, s důvodu, že neměli pole v nájmu od roku 1900.

Mniška se letošního roku opětně mnoho rozšířila, takže lesní odborníci prorokují, že během několika málo roku zničí úplně veškeré porosty smrkové a jedlové, přesto se ale proti hrozivému rozmnožení mnišky ničeho nepodnikalo k jejímu hubení a ponechána volnému rozvoji, který může být pro zdejší lesy osudný.