1924

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet: Příjem 2 260 Kč, Vydání 2 267, nedostatek Kč 7,– má býti uhražen úsporou.

Zima letošního roku byla velmi krutá, tak že takové nebylo pamětníka. Napadly spousty sněhu a obrovské závěje nakupily se v cestách a u plotů místy byly až tři metry vysoké. Tento stav potrval až do konce března až konečně teplejší slunce sníh roztálo. V únoru byly velké mrazy. 6. ledna t.r. usneslo se obecní zastupitelstvo na zřízení pamětní knihy obecní na základě zákona o pamětních knihách.

Kronikářem zvolen pan Karel Makeš, syn rolníka č. 1., do letopisecké komise zvoleni pp.: Antonín Antonín, Zima Josef, Pamětní knihu vázal p. Jos. Heřmanský, knihař v Heřm. Městci a stála 122 Kč.

V obecním lese který byl v minulých letech asi z 50 % zničen od mnišky, byla provedena probírka suchých stromů, dřívi prodáno ve veřejné dražbě a utrženo za něj 2.800 Kč. 20 února zemřela Anna Hubáčková, býv. hostinská č. 11 ve věku 75 let.

Obec vyplatla veř. knihovně Občanské besedy příspěvek Kč 150, který měl býti vyplacen již vloni. Občanská beseda čítal počátkem roků 25 členů.

Dne 27. února podala obec Úherčice přihlášku za příděl půdy na Šlípkách do soukromého vlastnictví pro místní uchazeče o celkovou výměru 10 ha. Za tím účelem zvolen ve schůzi místních uchazečů poradní sbor do kterého zvolení p. Ant. Antonín a pan Jos. Tajzler, praktickým hospodářem zvolen p. Václav Radouš č. 7.

Dne 8. března vypsány byly nové obecní volny obecního zastupitelstva na den 30. březen 1924. Voliči v Úherčicích sešli se 16. března a sjednali vzájemnou dohodu jednotnou kandidátku: p.p. Chvojka Jos., Zima Jos., Tajzler Jos., Musil Fr., Čepek Frant., Beran Fr., Antonín Ant., Doležal Jos., Secký Rud., Proto se volby nekonaly a zvolení navržení pánové. V ustavující schůzi ob. zastupitelstva zvolen byl opět starostou p. Chvojka Jos., náměstkem p. Secký Rud. a do obecní rady p. Zima Jos. Do finanční komise zvolen p. Beran Frant. č. 16, Radouš Václav č. 7 a Antonín Antonín, předsedou této zvolen p. Radouš Václav.

Letošního roku neměly Úherčice žádného brance k odvodu.

Občanská beseda sehrála 30. března div. představení „Ta naše Máňa“ od Jos. Skrúžného, Na Boží hod velikonoční 20. dubna „Kandidáti ženitby“ od A. Lokaye a na Boží hod svatodušní „Nerozluční přátelé“ od A. Lokaye vesměs veselohry za režie p. Karla Makeše byly vesměs krásně sehrány. Jako čistý výnos z div. předst. věnovala „Občanská beseda“ na svojí veř. knihovnu obnos Kč 220 za které koupeny nové knihy a předplacen časopis „Rozkvět“. Rovněž obecní zastupitelstvo věnovalo na knihovnu Kč 150,– čímž byla knihovna velmi rozšířena, počet svazku dosáhl 113.

Na jaře byla pronajata tráva na mladých pasekách v obec. lese ve veřejné dražbě 29. května, všechny paseky byly vydraženy za 160 Kč. Obecní pole pod cestou ke skále bylo pronajato p. Fr. Beranovi č. 16 za 150 Kč. Stav obilí po velké zimě byl dobrý, počasí bylo stále úrodě příznivé. Žně byly velmi dobré. Zemědělské produkty se prodávaly: Pšenice 180–220 Kč, Žito 150–170 Kč, Ječmen 205–220 Kč, Oves 120–140 Kč, Brambory 50–65 Kč, Mák 540–600 Kč Sláma 34–60 Kč, jetelové semeno 2.400–3.200 Kč vše za 1 q.

Sňatek slavila sl. Bóža Radoušová s p. Jos. Dymákem ze Zdechovic.

V srpnu pronajal pozemky p. Frant. Beran č. 3 ve veřejné dražbě drobným pachtýřům. Nejnižší podání bylo 150 kg z korce přenice. Při dražbě bylo vydraženo od 160 kg do 325 kg pšenice což přepočteno na peníze činí od 352,– do 720,–Kč dle cen po žních. Celkem dal do pronájmu 18 korců pole.

Na podzim byla opravena kaplička nákladem Kč 1.800,–. Musely být vyměněny sloupky ve vížce které byly úplně schnilé a vížka byla pobita novým plechem.

Mniška letošního roku se již nevyskytla nikde, ale památka po ní zůstala. Okolní lesy jsou úplně zničeny. Na zpracování této zpousty dříví pracují v lesích na sta dělníků a za celý rok se jím nepodařilo všechno dříví zpracovati.

Do Úherčic přišlo také 8. ruských uprchlíků, ubytování byli u p. Fr. Berana č. 16 a chodili rovněž do lesa kácet dřívi. Byli to vesměs mladí muži veselé povahy, kteří uprchli z vlasti před komunisty. Se zdejšími občany se snášeli velmi dobře, a jeden z nich se zde zamiloval a také oženil s Marií Pavlasovou č. 22. Tento Rus se zde usadil, jmenoval se Morsej Birjukov.